Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaalcohoolic alcohoolic
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viamisiaq misiaq
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viamisiaq misiaq
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle

February 01 2018

5328 f717
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove

- Był w niej zakochany.
- To komplikuje sprawy, prawda?
- Skomplikuję je panu jeszcze bardziej.On wciąż jest zakochany.

— Vertigo
Reposted fromMerlinka Merlinka viaoutoflove outoflove
6006 4a52
Reposted fromlittlefool littlefool viaoutoflove outoflove
5987 760d
Reposted fromfungi fungi viaoutoflove outoflove
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"

January 30 2018

3205 6abb
Reposted frommajka majka viaoutoflove outoflove
0638 bb0a 500
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl