Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viagreywolf greywolf
8715 8d07 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianyaako nyaako

December 22 2019

December 16 2019

To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaweruskowa weruskowa
4845 f5ad 500
Reposted fromhay1989 hay1989 viaseaweed seaweed
4518 8cbe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazoou zoou
Reposted frombluuu bluuu viapanato panato
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viadirtyliar dirtyliar

December 15 2019I hate morning people
3092 bf03 500
Reposted fromregcord regcord vianyaako nyaako
Reposted frombluuu bluuu viasilkdreams silkdreams
7027 ecd4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilkdreams silkdreams

December 10 2019

Reposted fromFlau Flau viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada vianyaako nyaako

December 06 2019

Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkdreams silkdreams
8348 7637 500
Reposted fromnyaako nyaako
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl